Regulamin

Regulamin serwisu internetowego DobryAdwokat.pl

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1 [Definicje]

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Operator – operatorem portalu jest HelpHero Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000865050, NIP: 5252840050, REGON 387356493, o kapitale zakładowym wynoszącym: 10.000,00 zł. Dane kontaktowe Operatora: adres poczty elektronicznej (email): da@helphero.pl, formularz kontaktowy wskazany w § 2 ust. 3 Regulaminu;

Serwis – zorganizowana platforma informatyczna podłączona do sieci Internet, stworzona i prowadzona przez Operatora pod domeną www.dobryadwokat.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z zasobów platformy i wprowadzanie własnych danych na zasadach określonych w Regulaminie;

Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki funkcjonowania Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników, prawa i obowiązki Operatora oraz wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część;

Użytkownik – każdy podmiot, który dokonał Rejestracji w Serwisie lub w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, w przypadku osób fizycznych – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a w przypadku osób posiadających częściową zdolność do czynności prawnych, posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego;

Prawnik – Użytkownik, niebędący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, który dokonał Rejestracji w Serwisie i korzysta z Serwisu w sposób związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;

Klient – Użytkownik, który dokonał Rejestracji w Serwisie i korzysta z Serwisu w sposób niezwiązany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;

Profil – miejsce w Serwisie dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu w Serwisie, z którego Użytkownik może wprowadzać, modyfikować i usuwać swoje dane; Profil nie obejmuje Wizytówki Prawnika.

Rejestracja – proces rejestracji w Serwisie;

Własne Treści – dane wprowadzane do Serwisu przez Użytkowników.

Wizytówka Prawnika – informacja wyświetlana w Serwisie przez Operatora, zawierająca wybrane dane rejestrowe lub ewidencyjne Prawnika, w tym jego dane adresowe, stworzona przez Operatora albo Użytkownika Serwisu, w tym Prawnika. Wizytówka Prawnika może obejmować dane, w tym informacje adresowe, dotyczące wyłącznie jednego miejsca (jednej lokalizacji), w którym Prawnik prowadzi swoją działalność gospodarczą.

Kancelaria– miejsce wykonywania czynności w zakresie świadczenia usług prawnych, gdzie kilku Prawników pracuje pod jedną nazwą kancelarii prawnej .

 

§2 [Informacje ogólne]

 

Serwis stanowi platformę informatyczną, skierowaną do podmiotów zainteresowanych usługami prawnymi. Jednakże Operator w żaden sposób nie uniemożliwia korzystania z Serwisu podmiotom innym niż te, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

Serwis stanowi wyłączną własność Operatora, z zastrzeżeniem § 8 poniżej.

Operator udostępnia Użytkownikom formularz kontaktowy, dostępny w Serwisie pod adresem www.dobryadwokat.pl/kontakt/formularz/, przeznaczony do kontaktów z nim, za pomocą którego Użytkownicy mogą kierować do Operatora wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje związane z korzystaniem lub funkcjonowaniem Serwisu.

Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Operatorem, oznacza to wysłanie wiadomości za pomocą formularza kontaktowego, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, chyba że inna forma kontaktu z Operatorem została zastrzeżona postanowieniami Regulaminu lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne dla Klientów.

Korzystanie z Serwisu przez Prawników jest bezpłatne, chyba, że Prawnik zdecyduje się korzystać z usług określonych w Cenniku jako płatne.

Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień.

Logo i nazwa Serwisu są dobrami prawnie chronionymi i przysługują Operatorowi; jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Serwisu bez zgody Operatora, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.

Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Serwisu i innych treści w nim umieszczonych przez Operatora, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) a także do wyglądu Serwisu, jako całości, przysługują wyłącznie Operatorowi lub innym podmiotom, od których Operator uzyskał stosowną licencję na korzystanie z utworów. W związku z powyższym, jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań elementów Serwisu, a także wyglądu Serwisu, jako całości, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, bez wyraźnej pisemnej zgody Operatora lub odpowiednich osób trzecich, stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich Operatora lub osób trzecich.

Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Operatora lub osób trzecich.

 

§3 [Warunki techniczne korzystania z Serwisu; zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym; zgłaszanie bezprawności treści]

 

W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:

połączenie z siecią Internet;

posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;

posiadanie przeglądarki internetowej (jedną z następujących): Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji.

korzystanie z przeglądarki internetowej obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;

w celu dokonania Rejestracji w Serwisie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

Operator wyraźnie zastrzega, iż kategorycznie zabronione jest umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, etc.

Zabronione jest w szczególności umieszczanie w Serwisie materiałów, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa autorskie lub prawa ochronne na znakach towarowych.

Każdy Użytkownik jest proszony o niezwłoczne powiadamianie Operatora o przypadkach umieszczenia w Serwisie treści o charakterze bezprawnym. W tym celu należy wysłać za pomocą formularza kontaktowego, o którym mowa w § 2 ust 3, wiadomość z odpowiednią informacją, zawierającą link do podstrony Serwisu, na której znajdują się bezprawne dane lub inne wskazówki umożliwiające Operatorowi zlokalizowanie umiejscowienia w Serwisie bezprawnych danych.

Zadanie pytania Prawnikowi lub Kancelarii jest możliwe wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych Użytkownika ( Rozporządzenia 679/2016, tzw. RODO) oraz udostępnienia tych danych wybranemu Prawnikowi. Usługodawca informuje, że brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika uniemożliwi zadanie pytania.

Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.

Operator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).

Operator nie ponosi odpowiedzialności względem Prawnika lub Kancelarii  za fakt niestawienia się przez Użytkownika w umówionym terminie, zarezerwowanym za pośrednictwem Serwisu.

 

Rozdział II

Postanowienia dotyczące Użytkowników, ZAWARCIE UMOWY, USŁUGI

§4 [Zawarcie umowy o korzystanie z Serwisu – Rejestracja]

 

Operator umożliwia za pośrednictwem Serwisu zawarcie z nim umowy na korzystanie z usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do poszczególnych funkcjonalności Serwisu, dostępnych dla Klientów nieodpłatnie a dla Prawników odpłatnie lub nieodpłatnie.

Zawarcie umowy następuje z chwilą zakończenia przez Użytkownika Rejestracji.

W celu dokonania Rejestracji podmiot zainteresowany korzystaniem z usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu, zobowiązany jest podać adres email oraz zdefiniować własne hasło dostępowe do Serwisu oraz zapoznać się i zaakceptować Regulamin.

Użytkownik będący konsumentem, w szczególności Klient, wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Operatora niezwłocznie po zawarciu umowy, jak również wykonanie usługi w pełni, polegających w szczególności na dostarczaniu takiemu Użytkownikowi treści cyfrowych zamieszczonych w Serwisie, w tym udostępnianiu zasobów Serwisu celem dodawania przez takiego Użytkownika komentarzy, ocen, umieszczania w Serwisie i modyfikowania swoich danych, korzystania z usługi umawiania wizyt online. W związku z tym Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej z Operatorem umowy w terminie 14 dni, jednakże ma on prawo jej rozwiązania w każdym czasie, zgodnie z treścią § 11 ust. 1 Regulaminu)

Zawarcie umowy o świadczenie usług wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.

Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik, Prawnik lub Kancelaria: potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych.

Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik, Prawnik lub Kancelaria przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą publicznie prezentowane w Internecie.

Rejestracja i logowanie odbywa się za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez Operatora.

W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.

Operator zapewnia Użytkownikom oraz Prawnikom dostęp do własnych danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie.

Utworzenie nowego Profilu wymaga wypełnienia formularza.

Użytkownik będący Kancelariom potwierdza swoje uprawnienia do administrowania Profilem Kancelarii. W takim przypadku Operator rejestruje Użytkownika jako Kancelaria.

W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Operator może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

Niedopuszczalne jest posiadanie przez jednego Użytkownika więcej niż jednego Konta.

Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.

Zabrania się korzystania z Kont należących do osób trzecich.

Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług poprzez skasowanie swojego Konta.

Prawnik lub Kancelaria może rozwiązać umowę o świadczenie usług poprzez skasowanie swojego Konta

Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług poprzez skasowanie Konta, jeżeli działanie Użytkownika, Prawnika lub Kancelarii jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

 

§5 [Usługi dostępne dla Klientów]

 

Każdy Klient, który dokonał Rejestracji może na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, po zalogowaniu do Serwisu przy pomocy loginu (adres email podany podczas Rejestracji) oraz hasła (ustalone podczas Rejestracji) korzystać z następujących usług:

przeglądanie udostępnionych przez Operatora w Serwisie danych,

dodawanie komentarzy do wybranych przez Operatora danych zgromadzonych w Serwisie, przy czym jeżeli komentarz dotyczy usług świadczonych przez danego Prawnika, Klient jest uprawniony dodać komentarz wyłącznie w przypadku uprzedniego skorzystania przez niego z usług tego Prawnika,

ocenianie jakości usług świadczonych przez Prawników, przy czym jeżeli ocena dotyczy usług świadczonych przez danego Prawnika, Klient jest uprawniony dokonać oceny wyłącznie w przypadku uprzedniego skorzystania przez niego z usług tego Prawnika.

Klient, o którym mowa jest w ust. 1 niniejszego paragrafu Regulaminu, o ile posiada telefon komórkowy z funkcją SMS, może skorzystać z usługi umawiania wizyt online u Prawników, którzy są objęci tą usługą w ramach Serwisu (na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem). Skorzystanie z tej usługi, zgodnie z jej nazwą, umożliwia ww. Klientowi umówienie się na wizytę w określonej dacie u danego Prawnika. Klient, aby skorzystać z usługi umawiania wizyty  online powinien:

odwiedzić na witrynie Serwisu podstronę, na której prezentowane są dane Prawnika, który jest objęty ww. usługą, i z którego usług zamierza skorzystać Klient,

wybrać dogodny dla siebie termin wizyty u wybranego Prawnika,

wypełnić formularz, w którym należy podać następujące dane (imię i nazwisko Klienta; numer telefonu komórkowego Klienta; adres email Klienta; wskazanie tematu wizyty). Klient wyraża swą zgodę na przekazanie przez Operatora powyższych danych Prawnikowi, który został wybrany przez Klienta.

W ciągu 5 minut na numer telefonu komórkowego Klienta zostanie wysłany bezpłatny SMS z kodem potrzebnym do potwierdzenia dyspozycji umówienia wizyty u wybranego Prawnika.

 

§ 6 [Usługi dostępne dla Prawnika i Kancelarii]

 

Zakres usług dostępnych dla Prawników został określony w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu – Cennik, dostępnym w ramach Serwisu pod adresem: www.dobryadwokat.pl/cennik i zależny jest od wybranego przez Prawnika pakietu.

Usługi świadczone dla Prawników są bezpłatne, chyba że co innego wynika z Cennika.

Dostęp do usług płatnych, objętych danym pakietem określonym w Cenniku, zostanie umożliwiony Prawnikowi po zapłacie kwartalnej opłaty abonamentowej za wybrany pakiet.

Płatności 3 miesięcznych opłat abonamentowych z tytułu korzystania z usług płatnych Serwisu, Prawnicy mogą dokonywać w następujący sposób:

przelewem bankowym,

za pośrednictwem internetowego serwisu PayU.

Przy czym za chwilę zapłaty 3-miesięczniej lub rocznej opłaty abonamentowej uznaje się chwilę uznania rachunku bankowego Operatora.

 

Prawnik, który w okresie korzystania z usług płatnych Serwisu dokonał zapłaty 3 miesięcznej lub rocznej opłaty abonamentowej, będzie miał zapewniony dostęp do usług płatnych Serwisu zgodnie z pakietem, jaki opłacił. Wykupiony pakiet uaktywnia się począwszy od późniejszej z dat: (a) daty wygaśnięcia bieżącego pakietu lub (b) daty zaksięgowania płatności przez Operatora. Na podstawie porozumienia Prawnika oraz Operatora oraz za zapłatą odpowiedniej 3 miesięcznej albo rocznej opłaty abonamentowej może nastąpić niezwłoczna zmiana pakietu na droższy, w takim przypadku do uprzednio uiszczonej 3-miesięcznej albo rocznej opłaty abonamentowej stosuje się odpowiednio § 11 ust. 2 Regulaminu.

Prawnik wyraża zgodę na przysłanie na podany przez niego w trakcie Rejestracji adres email faktury VAT za usługi świadczone przez Operatora w formie załącznika, w formacie pdf, do wiadomości email.

Zmiana Cennika nie wiąże Prawnika (przedsiębiorcy) w okresie do końca opłaconego przez niego okresu abonamentowego, w którym nastąpiła zmiana Cennika. Zapłata kolejnej 3 miesięcznej albo rocznej opłaty abonamentowej następuje według aktualnej jej wysokości określonej w Cenniku z chwili dokonywania zapłaty przez Prawnika.

Korzystanie z usług płatnych przez Prawnika w żaden sposób nie uprawniania go, poza przypadkami wynikającymi z przepisów prawa, do żądania od Operatora usuwania lub moderowania zamieszczonych w Serwisie komentarzy i opinii Użytkowników o prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Prawnik, który zalogował się na swoim Profilu, może samodzielnie edytować treść Wizytówki Prawnika, która zawiera wybrane dane rejestrowe lub ewidencyjne odnoszące się do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, przy zachowaniu wymogów, o jakich mowa jest w § 1 ust. 10 zdane drugie niniejszego Regulaminu. Operator jest uprawniony, choć nie jest zobowiązany, edytować Wizytówkę Prawnika celem zapewnienia, iż zawiera ona aktualne dane rejestrowe lub ewidencyjne Prawnika lub spełnia ona wymagania określone w § 1 ust. 10 zdanie drugie Regulaminu. W uzasadnionych przypadkach Operator jest uprawniony usunąć Wizytówkę Prawnika z Serwisu w trybie natychmiastowym albo za uprzednim powiadomieniem, według decyzji Operatora.

Prawnik może zamieszczać jedynie swoje zdjęcie, umożliwiające jego rozpoznanie. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Prawnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego wizerunku. Usunięcie Konta nie ma wpływu na powyższą zgodę. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju utworów graficznych (np. logotypów). Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem Serwisu.

Zdjęcie niespełniające powyższych kryteriów może zostać usunięte przez Operatora bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Prawnika lub Kancelarii.

Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Prawnik udziela Operatorowi niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Operatora, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie zdjęcia w bazach danych, wykorzystania zdjęcia w celu promocji Operatora i prezentacji zdjęcia w Serwisie. Usunięcie Konta przez Operatora nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

Operator ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Prawnika, w tym zdjęcia, a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.

Prawnik lub Kancelaria może zamieszczać w ramach Profilu  logotyp. Umieszczający logotyp wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie tego logotypu zamieszczonego przez siebie w Serwisie. W przypadku, gdy na logotyp Prawnika lub Kancelarii udzielono prawa ochronnego na znak towarowy, Prawnik lub Kancelaria wyraża zgodę na korzystanie z tego logotypu w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług przez Operatora.

Zabronione jest zamieszczanie logotypów nielicujących z charakterem Serwisu. Logotypy niespełniające powyższego kryterium mogą zostać usunięte przez Operatora bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Prawnika lub Kancelarii o tym fakcie.

Operator ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Prawnika lub Kancelarii, a opublikowane informacje usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.

 

§7 [Usługi dostępne dla Użytkowników, którzy nie dokonali Rejestracji w Serwisie]

 

Każdy Użytkownik, który nie dokonał Rejestracji w Serwisie może umieszczać w Serwisie komentarze do treści zamieszczonych w Serwisie w sposób określony w ust. 2

Opinie i informacje o Prawnikach i Kancelariach mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Prawników i Kancelarii.

Opinie i informacje o Prawnikach mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika dotyczących danego Prawnika  i muszą one dotyczyć konsultacji prawnych lub wizyty, która miała miejsce. Nie jest dopuszczalne umieszczanie opinii wspólnych przez kilka osób, opinii dotyczących szeroko rozumianych spraw prywatnych oraz związanych z działalnością Prawników jako biegłych sądowych lub prokuratorskich. Opinie i informacje nie mogą opierać się na relacjach osób trzecich, w tym małżonków, członków rodziny itp.

Jeden Użytkownik może zamieścić tylko jedną opinię na Profilu jednego Prawnika. Wielokrotne umieszczanie opinii przez tego samego Użytkownika jest zakazane, a Operator może zablokować możliwość dodawania kolejnych opinii.

Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu. Niedozwolone jest również umieszczanie w opiniach linków do stron internetowych.

Niedozwolone jest umieszczanie opinii przez Prawników i Kancelarie na własnych Profilach oraz jakiekolwiek próby manipulacji opiniami, informacjami i ocenami.

Niedozwolone jest umieszczanie opinii i komentarzy, które nie są zgodne z prawdą.

Informacje, opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie w opiniach wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. Niedozwolone jest również dodawanie opinii, które mogą zostać uznane za pomówienie lub które kwestionują treści umieszczone przez Prawnika lub Kancelarie w Serwisie lub kwestionują kwalifikacje zawodowe Prawnika.

Osoby zatrudnione lub współpracujące z tą samą Kancelarią nie mogą nawzajem dodawać opinii o innych osobach zatrudnionych lub współpracujących z tą Kancelarią.

Użytkownik zamieszczając opinię w Serwisie oświadcza, że wystawiona przez niego opinia lub komentarz jest prawdziwy i zgodny z rzeczywistym stanem rzeczy.

Operator ma prawo odmówić opublikowania opinii, komentarzy i informacji, a już opublikowane opinie, komentarze i informacje usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku usunięcia opinii, komentarzy lub informacji Użytkownikowi w stosunku do Operatora nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii i komentarzy przekazywanych przez Użytkowników lub Prawników..

Operator ma prawo wymagać od Użytkownika zamieszczającego opinię dodatkowej weryfikacji np. za pomocą konta w serwisie Facebook lub sms.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do pytań zadawanych Prawnikom i Kancelariom.

Zadając pytania Prawnikowi, Użytkownik udziela Operatorowi niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści pytania lub jej części na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Operatora, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie pytania w bazach danych, wykorzystania pytania w celu promocji Operatora i publicznego prezentowania pytania w Serwisie. Usunięcie Konta przez Użytkownika nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

Użytkownik może zapisać się do newslettera przygotowywanego i wysyłanego przez Operatora drogą elektroniczną do Użytkowników, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania. W takim przypadku Użytkownik będzie otrzymywał cyklicznie, w sposób nieodpłatny, drogą elektroniczną wspomniany newsletter, mający charakter informacji handlowej.

 

§8 [Własne Treści]

 

Umieszczając w Serwisie Własne Treści, które stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, Użytkownik oświadcza, że stworzył je samodzielnie i/lub przysługuje mu do nich pełnia majątkowych praw autorskich lub uzyskał od podmiotu, któremu te prawa przysługują upoważnienie do umieszczenia Własnych Treści w Serwisie, w co najmniej takim zakresie, by zgodnie z prawem Użytkownik mógł udzielić Operatorowi licencji na korzystanie z Własnych Treści, o której mowa w ustępie kolejnym.

Umieszczając w Serwisie Własne Treści Użytkownik udziela Operatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na:

korzystanie z Własnych Treści w celu wyświetlania ich w ramach Serwisu w taki sposób, by każdy, w dowolnie wybranym czasie, mógł mieć do nich dostęp, za pośrednictwem sieci Internet lub innej sieci służącej do przesyłu danych odpłatnie lub nieodpłatnie, według swobodnego wyboru Operatora;

dokonywanie modyfikacji Własnych Treści w takim zakresie, by umożliwić ich prawidłowe wyświetlanie w ramach Serwisu, a także w celu dokonania korekty oczywistych błędów lub omyłek pisarskich, stylistycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za Własne Treści umieszczane przez niego w Serwisie.

Każdy podmiot, według którego oceny Własne Treści umieszczone w Serwisie są bezprawne, w tym w szczególności naruszają jego prawa, może zawiadomić o tym fakcie Operatora, w sposób określony w §3 ust. 5.

W przypadku otrzymania przez Operatora informacji o bezprawności treści zamieszczonych w Serwisie, w tym w szczególności ocen lub komentarzy dotyczących usług świadczonych przez Prawnika, Operator dokona weryfikacji wiarygodności takiej informacji. W tym celu i w trybie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 1422) na adres email wskazany przez Użytkownika, który zamieścił w Serwisie sporne treści, Operator prześle zawiadomienie o zamiarze uniemożliwienia dostępu do treści w związku z otrzymaniem informacji o ich bezprawności wraz z wezwaniem do wykazania, że Użytkownik, który umieścił sporne treści w Serwisie rzeczywiście korzystał z usług Prawnika, którego dotyczy zamieszczona w Serwisie treść lub do złożenia oświadczenia o zgodności zamieszczonych treści ze stanem faktycznym. W braku odpowiedzi na zawiadomienie lub w braku wykonania żądania Operatora objętego zawiadomieniem w całości lub w części, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia jego przesłania na ww. adres email, dostęp do spornych treści zostanie uniemożliwiony.

 

Rozdział III

§9 [Dane Użytkowników – Polityka PRYWATNOŚCI]

 

Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w trakcie Rejestracji oraz w trakcie korzy-stania przez zarejestrowanego Klienta z usługi umawiania wizyt online jest Operator- HelpHero spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Przekazanie danych osobowych przez Użytkowników będących osobami fizycznymi korzystającymi z Serwisu bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie podjęcia przez Użytkownika decyzji o rejestracji w Serwisie lub skorzystania z usługi umówienia wizyty online.

Dane osobowe będą wykorzystywane przez Operatora wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu Rejestracji oraz w celu właściwego wykonania usług dostępnych w ramach Serwisu, w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 20018 poz.1000) z późn. zm.)  oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18. lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Dane osobowe, których Operator jest administratorem obejmują: adres e-mail, adres i dane rejestrowe działalności gospodarczej,  a w przypadku zarejestrowanych Klientów, którzy skorzystali z usługi online także – imię i nazwisko Klientów oraz numer telefonu komórkowego Klienta.  

Dane osobowe Użytkownika nie będą w żaden sposób dostępne dla innych Użytkowników Serwisu, poza danymi, które Użytkownicy dobrowolnie zdecydują się udostępnić.

Za wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 1 powyżej, Operator nie jest administratorem danych osobowych Użytkowników umieszczonych przez nich w ramach Serwisu, w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych w ramach Serwisu przez Operatora, w tym w szczególności danych umieszczanych w Serwisie w ramach umieszczania w nim Własnych Treści oraz uzupełnienia Profilu, gdyż nie decyduje o celach i środkach ich przetwarzania - przetwarza je, jako powierzone mu do przetwarzania.

W przypadku przekazania Operatorowi przez Użytkownika danych osobowych, będą one przez niego przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez Operatora, w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Rejestracji Użytkownika oraz umożliwienia prawidłowego logowania do Serwisu.

Każdy Użytkownik jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

Operator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych, odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych a w szczególności zapewnia, iż podjął środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów zarówno danych, których jest administratorem, jaki i danych powierzonych do przetwarzania.

 

§10 [Gromadzenie przez Operatora danych innych niż osobowe]

 

Operator gromadzi informacje o adresach IP urządzeń, które łączą się z witryną znajdującą się pod adresem www.dobryadwokat.pl. Zebrane w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji działania Serwisu. W oparciu o te dane budowane są np. statystyki odwiedzin.

Informacje o numerach IP wykorzystywane są także w celach technicznych.

Niektóre obszary Serwisu wykorzystują cookies - pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.

Informacje o numerach IP mogą być przekazane wyłącznie organom państwa na ich wniosek, jeżeli obowiązek przekazania takich informacji wynikał będzie z przepisów prawa.

Operator zastrzega, że firma Google, jako dostawca zewnętrzny, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam w Serwisie. Pliki cookie DART umożliwiają Google wyświetlanie Użytkownikowi konkretnych reklam na podstawie jego wizyt w Serwisie oraz innych witrynach internetowych. Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie DART. W tym celu musi odwiedzić stronę, na której znajduje się Polityka prywatności reklam Google i sieci partnerskiej.

 

Rozdział IV

Rozwiązanie umowy

§11 [Rozwiązanie umowy i usunięcie Profilu]

 

Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem może zostać przez Użytkownika rozwiązana w każdej chwili, poprzez złożenie żądania usunięcia Profilu, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

W przypadku rozwiązania umowy przez Prawnika (przedsiębiorcę), uiszczona 3- miesięczna albo roczna opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi.

Ponadto, rozwiązanie umowy nie zobowiązuje Operatora do usunięcia Wizytówki danego Prawnika, która zawiera wybrane dane rejestrowe lub ewidencyjne takiego przedsiębiorcy, które są dostępne publicznie w rejestrach urzędowych, w szczególności KRS oraz CEiDG.

W przypadku rozwiązania umowy, Użytkownik traci możliwość dostępu do usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu, za wyjątkiem usług, o których mowa w §7.

W związku z tym, że umowa zawierana pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem będącym konsumentem obejmuje swym przedmiotem dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jak również mając na uwadze, że spełnianie świadczenia przez Operatora lub wykonanie usługi następuje przed upływem terminu do odstąpienia przez wyżej wspomnianego Użytkownika od przedmiotowej umowy i po poinformowaniu go o tym (por. § 4 ust. 3 Regulaminu), Użytkownik taki nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.

 

Rozdział V

REKLAMACJE

§12 [Reklamacje]

 

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

Reklamacje należy składać za pomocą formularza kontaktowego, o którym mowa w §2 ust. 3 lub listownie na adres Operatora wskazany w § 1 pkt 1.

Operator rozpatrzy i udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Składając reklamację za pośrednictwem formularza kontaktowego, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Operatora w formie wiadomości email.

W przypadku reklamacji pisemnych, odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w pisemnej reklamacji.

Jeżeli Operator nie rozpatrzy reklamacji zgodnie z oczekiwaniami Klienta, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu, Klient może według swojego wyboru w szczególności:

zwrócić się z wnioskiem do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie bezpłatnego postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,

zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej,

zwrócić się po bezpłatną poradę do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, który w imieniu Klienta może wystąpić do Operatora w celu ugodowego zakończenia sporu lub na rzecz Klienta wytoczyć powództwo przeciwko Operatorowi

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z określonych w pkt a) - c) powyżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej i powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, a także organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów

 

§13 [Zmiany Regulaminu]

 

Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian treści postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 2-4 niniejszego paragrafu.

Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Operatora lub zmiany przepisów prawa.

O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail lub w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej do Użytkownika przez mechanizm informatyczny na Konto Użytkownika, na 14 dni przed ich wejściem w życie.

Wobec Użytkowników będących Prawnikami i Kancelariami zmiany treści postanowień Regulaminu stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak niż 7 (siedem) dni od dnia udostępnienia w Serwisie (w zakładce regulamin), zmienionej wersji Regulaminu.

Wobec Użytkowników niebędących Prawnikami  i Kancelariami  zmiany treści postanowień Regulaminu stają się skuteczne od dnia akceptacji przez takich Użytkowników przedmiotowych zmian Regulaminu, w toku:

dodawania przez ww. Użytkownika opinii o danym Prawniku.

Niezależnie od informacji o zmianach treści postanowień Regulaminu, dostępnej w Serwisie, w zakładce regulamin, Operator informuje o zmianach Regulaminu na portalu Facebook, na fanpage’u dobryadwokat oraz za pośrednictwem wiadomości email wysyłanych do Użytkowników, w tym Prawników, którzy udostępnili Operatorowi swoje adresy email w celu kontaktowania się z nimi.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§15 [Dostępność treści Regulaminu]

 

Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem www.dobryadwokat.pl/regulamin/, a także w biurze Operatora.

Każdy użytkownik sieci Internet może w każdej chwili pobrać Regulamin w wersji elektronicznej i zapisać go na własnym nośniku danych.

Klient może uzyskać wszelkie informacje w związku z usługami świadczonymi na jego rzecz przez Operatora drogą mailową, pisząc na adres da@helphero.pl

Użytkownik, Prawnik i Kancelaria ponoszą odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie posiadają dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 2.

 

§15 [Prawo i właściwość sądu]

 

Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny oraz Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Wszelkie spory wynikłe między Operatorem a Użytkownikami będą rozwiązywane ugodowo, a w razie niedojścia do porozumienia, spór rozstrzygnie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Warszawie.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.

 

Regulamin obowiązuje od 2021-11-30